Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady udzielania pomocy społecznej

Czcionka:

Procedura związana z przyznaniem/odmową przyznania pomocy:

1. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:
 

 • na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą
  osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • z urzędu (tzn. bez wniosku), ale za zgodą osoby zainteresowanej.


2. Wniosek składa się w OPS Michów, ul. Tysiąclecia 2.
   
    Pracownicy socjalni pracują w godzinach 7.30-15.30

3. Wpływ wniosku o pomoc rozpoczyna postępowanie administracyjne – w ciągu miesiąca zostanie 
    wydana decyzja administracyjna przyznająca lub odmawiająca przyznania pomocy o jaką ubiega 
    się Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach może się zdarzyć, że termin załatwienia
    sprawy zostanie przedłużony do 2 miesięcy – Wnioskodawca jest o tym informowany na piśmie.

4. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy     
    w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, który ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, 
    dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Podczas wywiadu precyzowane są potrzeby wnioskodawcy
    oraz określane są właściwe formy pomocy.

5. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także
    gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.
    W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się
    nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

6. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenie z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.   

7. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od
    osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie
    majątkowym.
    Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania
    świadczenia.

8. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie
    poinformować Ośrodek, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej,
    która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
9. Świadczenia pieniężne przekazywane są na konto bankowe.

10. Od każdej decyzji wydanej przez Ośrodek służy prawo odwołania.


Powody uzasadniające przyznawanie świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
   
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.Kryteria dochodowe mające wpływ na prawo do świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (jest to
  tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (jest to
  tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym wystąpieniu co
  najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej.

Kryterium dochodowe rodziny ustala się mnożąc kwotę 514 zł przez liczbę osób w rodzinie
(np. kryterium na rodzinę 3-osobową wynosi 1542 zł).

Pozostałe zasady:
1. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione
    i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
2. Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego skład wliczane są m.in.: wynagrodzenie za
    pracę, świadczenia ZUS, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, dochód z gospodarstwa
    rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych), otrzymywane alimenty.
3. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy
    społecznej, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
4. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za
    okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.
5. Zgłoszenie się z wnioskiem do pomocy społecznej nie oznacza automatycznie, że zostanie ona
    przyznana – zgłaszane potrzeby muszą odpowiadać celom i mieścić się w możliwościach pomocy
    społecznej.
6. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykorzystanie przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc
    własnych uprawnień, zasobów i możliwości mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji
    życiowych.
7. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania
    z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Godziny otwarcia Ośrodka

Poniedziałek    7.30 -15.30
Wtorek             7.30 -15.30
Środa                7.30 -15.30
Czwartek          7.30 -15.30
Piątek               7.30 -15.30

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny