Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia niepieniężne

Czcionka:

Posiłki / obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu.

Sprawienie pogrzebu
Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Jedną z niepieniężnych form pomocy są:
 

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, także w przypadku gdy opieki nie może zapewnić jej rodzina.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Pomoc w formie usług opiekuńczych winna być kierowana przede wszystkim do osób samotnych, ponieważ nie mogą liczyć na pomoc najbliższych, natomiast osoby mające rodzinę mogą taką pomoc otrzymać dopiero wówczas, gdy opieki nie mogą zapewnić najbliżsi członkowie rodziny.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

6. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Istnieje możliwość zwolnienia częściowego lub nawet całkowitego z odpłatności za usługi w przypadku: a) ponoszenia zwiększonych wydatków związanych z długotrwałą chorobą lub leczeniem,

b) ponoszenia straty w wyniku zdarzenia losowego,

c) ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia innej osoby

7. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z 2005  r. Nr 189 poz. 1598).

8. W przypadku usług specjalistycznych również istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za w/w usługi.

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.
Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:
a) mieszkaniec domu, w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
b) małżonek, zstępni przed wstępnymi
c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt a i b nie mają obowiązku wnoszenia opłaty, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.


Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
Opłacanie składki zdrowotnej następuje za osoby, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu, a są uprawnione do zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz za osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny.
Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne następuje za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (dotyczy osoby nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego).

Praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna prowadzona jest z osobami, rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, a ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na dochód.
Praca socjalna jest świadczona przez pracowników socjalnych Ośrodka.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) daje prawo osobom nie ubezpieczonym, które posiadają obywatelstwo polskie i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającym jednocześnie kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni. W stosunku do tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wydana przez Kierownika OPS działającego z upoważnienia Wójta Gminy. Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym występuje osoba Zainteresowana, a w sytuacjach nagłych – zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń zdrowotnych.

Godziny otwarcia Ośrodka

Poniedziałek    7.30 -15.30
Wtorek             7.30 -15.30
Środa                7.30 -15.30
Czwartek          7.30 -15.30
Piątek               7.30 -15.30

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny