Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 roku wzrośnie ono o 106 zł.

Utworzono dnia 04.12.2018

W Monitorze Polskim z dnia 14 listopada 2018 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M. P. poz.1099), zgodnie z którym kwota tego świadczenia w 2019 r. wynosić będzie 1 583 złote miesięcznie.

Czytaj więcej szczegółowe omówienie, co to jest świadczenie pielęgnacyjne, komu i na jakich zasadach przysługuje.

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń rodzinnych, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawnym członkiem rodziny jest osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Komu przysługuje świadczenie
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 17 ust.1), świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce lub ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą,
- innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Ponadto o świadczenie mogą ubiegać się osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
- rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
- poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
- nie ma ustanowionego opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
Istotny wiek
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Osobom, które zajmują się dorosłym członkiem rodziny, czyli niespełniającym wymogu wieku – np. syn opiekuje się matką, czy niepełnosprawność powstała w wieku 30 lat – przyznawany jest specjalny zasiłek opiekuńczy.
Wysokość
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku płaca minimalna będzie wynosiła 2250 zł). Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 1583 zł miesięcznie. W 2018 roku wynosi 1477 zł. Oznacza to wzrost o 106 zł.
Zbieg świadczeń
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

świadczenia rodzicielskiego lub
świadczenia pielęgnacyjnego, lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M. P. poz.1099),
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952, z późn. zm.).
Opr. na podstawie www.infor.pl

Wyższe kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów od 1 listopada 2018 r.

Utworzono dnia 04.09.2018

Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego, z 153,00 zł do 184, 42 zł, kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego do kwoty 620,00 zł oraz kwota zasiłku dla opiekunów, o której mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z 520,00 zł do 620,00 zł. W 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 215,84 zł i praktycznie zrówna się z kwotą dodatku pielęgnacyjnego. Kwoty wysokości kryteriów dochodowych i kwot pozostałych świadczeń rodzinnych zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie.
Uwaga: nowe kwoty świadczeń będą przyznawane przez OPS Michów z urzędu, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Od 1 października 2018 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do wsparcia z pomocy społecznej.

Utworzono dnia 04.09.2018

Od 1 października 2018 r. obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw, poz. 1358 – kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł. Wzrosną też jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, do 1 051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł, zaś kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 308 zł.

Pomoc Żywnościowa 2018 (POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018)

Utworzono dnia 16.08.2018

Informujemy, że od sierpnia 2018 r. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018 i trwać będzie do czerwca 2019 r.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020:

pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł (200% wynosi 1268 zł)

- dla osoby w rodzinie 514 zł (200% wynosi 1028 zł)

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Michowie. Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w pokoju nr 3 (parter) i 6 (I piętro).

PODPROGRAM 2017 – efekty

Utworzono dnia 16.08.2018

1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Odziałem Rejonowym PCK w Lubartowie ul. Mikołaja Reja 14, 21 – 100 Lubartów i Fundacją Tarkowskich  Herbu  Klamry w Podlodowie.

2. Program  był skierowany do osób potrzebujących o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak :

makaron jajeczny 4,5 kg, ryz biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36 kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie wydał skierowania dla 151 osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej( wszystkich osób w gospodarstwach domowych, które  zostały zakwalifikowane do pomocy w ramach Podprogram 2017  było 381 ).

Dobry Start (300+ dla uczniów)

Utworzono dnia 28.06.2018

Wniosek będzie można składać już od:
1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Najważniejsze informacje:

1. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

2. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

3. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

4. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

czytaj dalej na temat: Dobry Start (300+ dla uczniów)

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 25.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie  ul. Tysiąclecia 2, 21-140 Michów.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu opsmichow@op.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku podejrzenia, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

         8. Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informuję, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Michowie na Inspektora Ochrony Danych wyznaczona została P. Anna Targońska email: opsmichow@op.pl, tel. 818510286 w. 20

Ogłoszenie

Utworzono dnia 06.04.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie informuje, że w każdy drugi wtorek miesiąca można skorzystać bezpłatnie z porad prawnika:

Pani Małgorzata Zagojska

przyjmuje w drugi wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00

 

Zakres usług obejmuje:

- porady prawne dotyczące problematyki podstawowych instytucji prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego i karnego,

- porady z zakresu problematyki przemocy w rodzinie,

- redagowanie i sporządzanie pism procesowych,

- redagowanie i sporządzanie pism urzędowych i innych dokumentów,

- ukierunkowanie działań prawnych mieszkańców,

- ukierunkowanie działań prawnych osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy, uzależnionych i współuzależnionych,

- wskazywanie instytucji publicznych zajmujących się prawnym rozstrzyganiem wspomnianej problematyki.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Utworzono dnia 18.01.2018

Program "Czyste powietrze" zmierza do poprawy jakości powietrza w Polsce i dotyczy obszarów, które będą miały wpływ na sposób zabezpieczenia potrzeb energetycznych.

Od pierwszego lipca 2018 roku w Polsce nie będzie można kupić kotłów na paliwa stałe o klasie emisyjności niższej niż piąta. Wicepremier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie kotłów.Jest to działanie realizowane w ramach programu Czyste Powietrze, którego celem jest przeciwdziałanie szkodliwym dla zdrowia i życia ludzi stężeniom substancji w powietrzu. Polska jest w pierwszej trójce - obok Bułgarii i Słowacji - pod względem najbardziej zanieczyszczonego powietrza w Unii Europejskiej. Europejska Agencja Środowiska podaje, że w Polsce średnie roczne stężenie pyłów w powietrzu wynosi 75 mikrogramów na metr sześcienny, a norma to 50 mikrogramów na metr sześcienny. 

Więcej inormacji o programie w linkach poniżej:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze---przydatne-linki/

http://czystepowietrze.eu/

czytaj dalej na temat: PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Godziny otwarcia Ośrodka

Poniedziałek    7.30 -15.30
Wtorek             7.30 -15.30
Środa                7.30 -15.30
Czwartek          7.30 -15.30
Piątek               7.30 -15.30

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 93

W poprzednim miesiącu: 251

Wszystkich: 4088