Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia pieniężne

Czcionka:

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37
ustawy o pomocy społecznej osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy,
spełniającym kryterium dochodowe (dochód osoby samotnie
gospodarującej musi być niższy od kwoty 634 zł, zaś w przypadku rodziny – dochód własny
osoby ubiegającej się o zasiłek stały oraz dochód na osobę w rodzinie musi być niższy
od kwoty 514 zł).

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej (634 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku
nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie

w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie (514 zł), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu państwa.

Zasiłek okresowy


Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

* w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634 zł miesięcznie;
* w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

* kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
* kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy
o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na
pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
a także kosztów pogrzebu.


Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może
być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe – w wysokości nie przekraczającej odpowiednio
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Specjalny zasiłek celowy ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności
sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej – może być przyznawane:

* w formie pieniężnej – w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.
* w formie rzeczowej - polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Godziny otwarcia Ośrodka

Poniedziałek    7.30 -15.30
Wtorek             7.30 -15.30
Środa                7.30 -15.30
Czwartek          7.30 -15.30
Piątek               7.30 -15.30

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny